Zásady ochrany osobních údajů


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Internetového obchodu RadostiNepálu.cz

 

Provozovatel: 

Veronika PešíkováKe Koupališti 610, 330 26 Tlučná, IČO: 87162989

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Radostinepalu.cz umístěného na webovém rozhraní www.radostinepalu.cz. 

Nejsme plátci DPH.

 

Kontakt:

Korespondenční adresa a adresa skladu/vzorkovny: Radosti Nepálu, V Rybníčkách 384, 330 26 Tlučná

Fakturační adresa: Veronika Pešíková, Ke Koupališti 610, 330 26 Tlučná

Telefonní spojení:  +420 702 205 561

Email: Info@radostinepalu.cz 

 

Provozovatel internetového obchodu RadostiNepálu.cz Veronika Pešíková  (dále jen "provozovatel") je se souhlasem zákazníka oprávněn shromažďovat, zpracovávat a uchovávat po dohodnutou dobu osobní údaje zákazníka za účelem nabízení obchodu nebo služeb.

Osobními údaji se pro tento účel rozumí veškeré údaje potřebné pro uskutečnění obchodních transakcí mezi firmou a zákazníkem.

Pro tyto účely slouží následující údaje: jméno a příjmení zákazníka (případně název firmy, IČO, DIČ a kontaktní osoba), adresa (fakturační, případně dodací), telefonické, e-mailové nebo jiné kontakty. (§5 odst.5)  Veškeré provedené obchodní transakce jsou dále evidovány a archivovány.

Souhlas s používáním těchto údajů uživatel dává přímou registrací na stránkách internetového obchodu www.radostinepalu.cz nebo zasláním písemné (e-mail, pošta) objednávky obsahující veškeré výše uvedené údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Provedená registrace, resp. zákazníkem vyplněné údaje mohou být po přihlášení do systému zpětně editovány.


Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen zákazníka informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy. (§11 odst.2)

Dále se provozovatel  zavazuje, že osobní údaje zákazníka nebudou bez jeho vědomí dále zpracovávány ani zpřístupněny nepovolaným osobám. (§13)

Při zpracování osobních údajů zákazníka provozovatel dbá, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a zajišťuje ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka.( §10)


Oprávnění uživatele (zákazníka)

Uživatel (zákazník) má právo k přístupu ke svým osobním údajům. (§11 odst.3)

Pokud provozovatel poruší své povinnosti stanovené ve výše uvedeném zákoně, má uživatel (zákazník) právo požadovat:

  • Aby se provozovatel zdržel takového jednání a odstranil závadný stav či poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění uživateli (zákazníkovi)
  • by provozovatel doplnil nebo opravil osobní údaje dle skutečného stavu uživatele (zákazníka)
  • Aby byly osobní údaje uživatele (zákazníka) zablokovány a zlikvidovány
  • Aby byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže tím bylo porušeno právo uživatele (zákazníka) na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména

Uživatel (zákazník) má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. (§21 odst.1,2)