Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Internetového obchodu Radosti Nepálu.cz


Provozovatel:


Veronika Pešíková
Ke Koupališti 610, 330 26 Tlučná, IČO: 87162989 (
FO podnikající dle ŽL nezapsaná v obchodním rejstříku)

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Radostinepalu.cz umístěného na webovém rozhraní www.radostinepalu.cz. 

Nejsme plátci DPH.

 

Kontakt:

Korespondenční adresa a adresa skladu/vzorkovny: Radosti Nepálu, V Rybníčkách 384, 330 26 Tlučná

Fakturační adresa: Veronika Pešíková, Ke Koupališti 610, 330 26 Tlučná

Telefonní spojení:  +420 702 205 561

Email: Info@radostinepalu.cz 

 

Obchodní podmínky platné a účinné ode dne 1. února 2018  vydané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. novým občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Radostinepalu.cz umístěného na webovém rozhraní www.radostinepalu.cz.

 

1. Úvodní ustanovení

2. Uživatelský účet

3. Objednávky a uzavření kupní smlouvy

4. Cena zboží a platební podmínky

5. Odstoupení od kupní smlouvy

6. Přeprava a dodání zboží

7. Odpovědnost za vady, záruka

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11. Doručování

12. Závěrečná ustanovení

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vymezení předmětu: Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Veroniky Pešíkové odpovědné osoby za internetový obchod RadostiNepálu.cz (dále jen „Radosti Nepálu“ nebo „Prodávající“) upravují vzájemná práva a  povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajicího, provozovaném na internetové adrese: www.radostinepalu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Tyto Obchodní podmínky se řídí a jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1.2.

Webová stránka: Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.radostinepalu.cz, (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy smlouvu uzavírá osoba mimo rámec svojí podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tj. spotřebitel ve smyslu NOZ). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nevztahují se na smlouvy s podnikateli ve smyslu § 420 a násl. NOZ.

1.3.

Nedílná součást Kupní smlouvy: Ustanovení Obchodních podmínek, včetně reklamačního řádu, jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.

Změny Obchodních podmínek: Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na Webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

 

 

 

 

ÚŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.

Zřízení uživatelského účtu: Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2.

Údaje: Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu: Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.

Zrušení účtu: Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). V případě, že Kupující poruší své povinnosti z jakékoli Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn učinit technická i jiná opatření, v jejichž důsledku nebude Kupujícímu umožněno objednat další zboží z Webového rozhraní a uzavírat kupní smlouvy s Prodávajícím.

2.5.

Dostupnost: Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.

 

Nabídka zboží: Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Návrh dodat zboží za ceny stanovené na Webovém rozhraní je nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1731 NOZ s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Tato nabídka nepřipouští přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Vlastnosti a složení zboží jsou uvedeny na Webové stránce. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající není plátcem DPH.

3.2.

Náklady: Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.

Objednání: Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.1.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku

          Webového rozhraní obchodu),

3.1.2. fakturačních údajích,

3.1.3 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.1.4. informacích o nákladech spojených s dodáním zboží, způsobu a místu dodání.

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4.

Dokončení objednání: Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU.“

Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.5.

Vyžádání zálohy nebo úhrady kupní ceny: Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), zejména pokud je Objednáno zboží přesahující částku 10.000,- Kč požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky) a/nebo o zaplacení zálohy a/nebo uhrazení kupní ceny předem před odesláním zboží Kupujícímu, doté doby neběží lhůty pro plnění povinností dodat zboží Kupujícímu. Neprovede-li Kupující dodatečné potvrzení Objednávky a/nebo nesloží požadovanou zálohu a/nebo kupní cenu, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupením na Elektronickou adresu Kupujícího a/nebo na adresu uvedenou kupujícím.

3.6.

Potvrzení obdržení: Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího, potvrzení obdržení objednávky. 

3.7.

Podstatné porušení povinností z kupních smluv: Prodávající je oprávněn, zejména u osob, které porušily povinnosti z jakýchkoli kupních smluv uzavřených s Prodávajícím, vyžadovat složení zálohy na kupní cenu či jiným způsobem zajistit splnění kupní smlouvy, tento požadavek Prodávající sdělí Kupujícímu e-mailem bez zbytečného odkladu. Nesplní-li Kupující povinnost složit zálohu na kupní cenu a/nebo jiné zajištění splnění kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je zejména v případě, že osoby již dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu, oprávněn od případně uzavřené další kupní smlouvy odstoupit.

3.8.

Náklady Kupujícího: Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 

 

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Úhrada ceny: Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 -   v hotovosti nebo platební kartou při dodání na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

 -  bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 115-5286660217/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“) a do variabilního čísla je Kupující povinen uvést číslo faktury dané objednávky.

4.2.

Úhrada nákladů: Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, není-li uvedeno jinak. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.

Splatnost ceny: V případě platby v hotovosti nebo kartou při dodání na dobírku v místě určeném Kupujícím je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě dodání zboží na dobírku je nutné převzít zboží a uhradit kupní cenu.

4.4.

Bezhotovostní platba: V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen provést úhradu kupní ceny zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5.

Uhrazení ceny předem: Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Tento požadavek Prodávající sdělí Kupujícímu e-mailem.

4.6.

Slevy: Případné slevy z ceny zboží a akce, např. v podobě darování věcí, poukazu apod., poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li stanoveno jinak.

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.

Právo Kupujícího odstoupit: Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, zejména pokud Kupující zboží otevřel a z hygienických důvodů jej nelze vrátit nebo je zboží nenávratně poškozeno, má Kupující v souladu s ustanovením NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu:

-       vzorkovny Prodávajícího: Radosti Nepálu, V Rybníčkách 384, 330 26 Tlučná,

-       elektronické pošty Prodávajícího: info@radostinepalu.cz.

Kupující je oprávněn učinit odstoupení dle vzorového formuláře odstoupení, který je také na Webové stránce. Kupující není povinen tento formulář použít.

5.2.

Vrácení zboží: V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího na jeho právo odstoupit od smlouvy, na délku lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání - odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, neotevřené v původním obalu.

5.3.

Kontrola zboží: Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 

5.4.

Vrácení plnění: V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek za splnění podmínky, že dojde k vrácení nepoškozeného, neopotřebovaného, nespotřebovaného zboží na adresu Prodávajícího, vrátí Prodávající plnění Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení vráceného zboží Prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím nebo jiným způsobem, kterým úhradu kupní ceny a těchto nákladů Prodávající přijal.  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím. Kupující je povinen vrátit zboží zpět obvyklou poštou, nesdělí-li mu Prodávající, že si zboží vyzvedne v místě určeném Kupujícím. Kupující může po předchozí telefonické dohodě přivést zboží osobně na provozovnu Prodávajícího.

5.5.

Odpovědnost za zboží: Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná.

5.6.

Odstoupení do doby převzetí zboží: Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7.

Pozbytí účinnosti darovací smlouvy: Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu Kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

5.8.

Náklady na vrácení zboží: Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou.

 

 

 

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.

Volba způsobu: Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.

Povinnost převzít: Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání v souladu s podmínkami stanovenými v bodu 4. 3. výše je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škody, vzniklé na straně Prodávajícího porušením povinnosti dle tohoto odstavce.

6.3.

Opakované doručení: V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.

Kontrola zboží: Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv zjevně viditelných závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě viditelně poškozeného obalu Kupující převezme zboží s výhradou (při podpisu o převzetí Kupující napíše, že přebírá s „výhradou“ nebo nemusí zásilku od přepravce převzít.). Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. V případě poškození zásilky při přepravě se postupuje způsobem stanoveným v bodu 7.2. Obchodních podmínek.

6.5.

Dodací podmínky: Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány a zveřejněny na Webové stránce.

 

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.

NOZ: Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením NOZ).

7.2.

Prohlídka přepravovaného zboží: Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškozeníje Kupující povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku: převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není Kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má Kupující povinnost zaslat Prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží.

Pokud Kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte Prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

a)     nahlásit popis a

b)     zaslat i na e-mailovou adresu Prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co Kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si Kupující neponechá, v případě nejasností může Prodávající požádat Kupující o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady Prodávajícího.

Oznámení poškození zásilky při přepravě oznámí Kupující na:

a)     emailovou adresu: info@radostinepalu.cz nebo

b)     na zákaznickou linku: +420 702 205 561

Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá Prodávající Kupujícího o zaslání poškozeného zboží zpět, Kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než Kupující zboží vrátí Prodávajícímu k prohlídce, neběží lhůty pro plnění povinností na straně Prodávajícího.

7.3.

Vyřízení reklamace poškození zboží při přepravě: Prodávající má povinnost reklamaci dle bodu 7.2. obchodních podmínek prozkoumat a posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do pěti (5) dnů ode dne, kdy Prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady.

7.4.

Vymezení jakosti: Prodávající odpovídá za to, že v době doručení Kupujícímu nemá zboží vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a)     má zboží vlastnosti vyspecifikované na Webových stránkách obchodu Prodávajícího,

b)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí Prodávající na Webových stránkách;

c)     vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.5.

Odpovědnost za vady: Prodávající odpovídá za vady zboží existující při převzetí zboží Kupujícím, a to i když se projeví později. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

7.6.

Lhůta pro uplatnění reklamace: Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době do 24 měsíců od převzetí. Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jejich doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, případné vady pak Kupující uplatní způsobem uvedeným o odstavci 7.1 a 7.2. Pokud byla zákazníkovi reklamace uznána, zákon na ochranu spotřebitele stanoví pro vyřešení reklamace 30 dnů. Lhůta počíná běžet následující den po uplatnění reklamace a končí dnem třicátým.

7.7.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování, běžným opotřebením nebo poškozením (záruku nelze zaměňovat s životností výrobku, která úměrně klesá s jeho každodenním nošením či užíváním), nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom. Záruka se dále nevztahuje na vady, které jsou na zboží vyznačeny, a byla na ně při prodeji již poskytnuta sleva. Prodávající obecně nemůže odpovídat za nevhodnost výběru zboží ze strany kupujícího, kupující nese proto riziko toho, že zboží vybral nevhodně.

 

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1.

Nabytí vlastnického práva: Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho předáním Kupujícímu.

 

8.2.

Zakázané mechanismy: Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.

Absence odpovědnosti: Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.

Zákon: Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.

Zpracování: Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, datum narození a jiné uvedené v kupní smlouvě či jinak Kupujícím poskytnuté Prodávajícímu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.

Souhlas Kupujícího: Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

9.4.

Správnost údajů: Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.

Třetí osoby: Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.

Způsob a doba: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.

Potvrzení a souhlas: Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.

Práva Kupujícího: V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.      požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.      požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.

Informace o zpracování: Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1

Obchodní sdělení: Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2.

Cookies: Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3.

Odvolání souhlasu: Kupující je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení bez udání důvodu.

 

 

DORUČOVÁNÍ

11.1.

Doručování Prodávajícímu: Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu:

-        vzorkovny Prodávajícího: Radosti Nepálu, V Rybníčkách 384, 330 26 Tlučná,

 

-        elektronické pošty Prodávajícího: info@radostinepalu.cz.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.

Volba práva: Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

 

Neplatnost ustanovení: Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.

Archivace: Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a na žádost Kupujícího ji zašle Prodávající Kupujícímu.

12.4.

Platnost a účinnost: Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. února 2018. Kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek se řídí Obchodními podmínkami ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

V Tlučné, 1.února 2018

Veronika Pešíková - RadostiNepalu.cz


Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek, jako jeho příloha. Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také jako „občanský zákoník“) a zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění zákonných nároků Kupujícím. V případě neshody s kupní smlouvou je reklamace vyřízena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak ustanovením § 2099 a následujícími.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace, kterými se Kupující domáhá svého práva z vadného plnění.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na základě ustanovení § 2106 občanského zákoníku na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek Kupujícího) může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud Kupující obdržel od prodávajícího jiný výrobek či zboží, než objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, bude mu po zaslání tohoto nepoužitého, nepoškozeného výrobku v původním obalu spolu s kopií nebo originálem dodacího listu zpět Prodávajícímu na adresu Radosti Nepálu, V Rybníčkách 384, 330 26 Tlučná - bezplatně zaslán výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět je Kupující povinen zvolit vhodný obal, aby se předešlo k poškození zboží při přepravě.

Další náležitosti spojené s reklamací

Reklamaci je možné ohlásit na e-mailu info@radostinepalu.cz. Tento e-mail bude používán i pro další komunikaci s Kupujícím o průběhu reklamace.

Reklamované zboží zašle Kupující na adresu: Radosti Nepálu, V Rybníčkách 384, 330 26 Tlučná 

Kupující je povinen při reklamování zboží uvést, v čem konkrétně spatřuje vady reklamovaného výrobku nebo zboží, a to prostřednictvím emailové zprávy nebo psaného dokumentu, který k reklamovanému zboží přiloží.

V ostatním se užijí ustanovení občanského zákoníku upravující kupní smlouvu. 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.2.2018.